இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“வானங்கள் தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது, ஆகாயவிரிவு அவருடைய கரங்களின் கிரியையை அறிவிக்கிறது.” (சங்கீதம் 19:1)

Link in English: The Master Designer

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*