இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“நான் அப்போஸ்தலரெல்லாரிலும் சிறியவனாயிருக்கிறேன்; தேவனுடைய சபையைத் துன்பப்படுத்தினதினாலே, நான் அப்போஸ்தலனென்று பேர்பெறுவதற்கும் பாத்திரன் அல்ல.” (I கொரிந்தியர் 15:9)

Link in English: The Most Pitiable

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*