இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“அப்பொழுது சோதனைக்காரன் அவரிடத்தில் வந்து: நீர் தேவனுடைய குமாரனேயானால், இந்தக் கல்லுகள் அப்பங்களாகும்படி சொல்லும் என்றான். அவர் பிரதியுத்தரமாக: மனுஷன் அப்பத்தினாலேமாத்திரமல்ல, தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறதே என்றார்.” (மத்தேயு 4:3-4)

பிஷப் மசேதோ

Link in English: https://www.facebook.com/161274630648484/videos/1673047442895551

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*