இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“என் பிதா வாக்குத்தத்தம்பண்ணினதை, இதோ, நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன். நீங்களோ உன்னதத்திலிருந்து வரும் பெலனால் தரிப்பிக்கப்படும்வரைக்கும் எருசலேம் நகரத்தில் இருங்கள் என்றார்.” (லூக்கா 24:49)

Link in English: https://www.facebook.com/watch/?v=516678939521630

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*