இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“என் பிரியமான சகோதரரே, கேளுங்கள்; தேவன் இவ்வுலகத்தின் தரித்திரரை விசுவாசத்தில் ஐசுவரியவான்களாகவும், தம்மிடத்தில் அன்புகூருகிறவர்களுக்குத் தாம் வாக்குத்தத்தம்பண்ணின ராஜ்யத்தைச் சுதந்தரிக்கிறவர்களாகவும் தெரிந்துகொள்ளவில்லையா?” (யாக்கோபு 2:5)

Link in English: https://www.facebook.com/watch/?v=519567592562333

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*