இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“ஆகையால், நீ பலிபீடத்தினிடத்தில் உன் காணிக்கையைச் செலுத்த வந்து, உன்பேரில் உன் சகோதரனுக்குக் குறை உண்டென்று அங்கே நினைவு கூருவாயாகில், அங்கேதானே பலிபீடத்தின் முன் உன் காணிக்கையை வைத்துவிட்டுப் போய், முன்பு உன் சகோதரனோடே ஒப்புரவாகி, பின்பு வந்து உன் காணிக்கையைச் செலுத்து.” (மத்தேயு 5:23-24)

Link in English: https://www.facebook.com/uckgsa/videos/215250930268563/

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*