இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“ஆகையால் நீங்கள் எருசலேமை விட்டுப் போகாமல் என்னிடத்தில் கேள்விப்பட்ட பிதாவின் வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறக் காத்திருங்கள் என்று கட்டளையிட்டார்.” (அப்போஸ்தலர் 1:5)

Link in English: https://www.facebook.com/uckgsa/videos/315307526887590/

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*