இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“மனுஷனிலுள்ள ஆவியேயன்றி மனுஷரில் எவன் மனுஷனுக்குரியவைகளை அறிவான்? அப்படிப்போல, தேவனுடைய ஆவியேயன்றி, ஒருவனும் தேவனுக்குரியவைகளை அறியமாட்டான்.” (I கொரிந்தியர் 2:11)

பிஷப் மசேதோ

Link in English: https://www.facebook.com/uckgsa/videos/4080893852027777/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*