இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“ஆனபடியால், கிறிஸ்து இயேசுவுக்குட்பட்டவர்களாயிருந்து, மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படியே நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினைத்தீர்ப்பில்லை.” (ரோமர் 8:1)

Link in English: THE TERRITORY OF THE CONDEMNED VS THE TERRITORY OF THE SAVED

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*