இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“அப்படியே என் வாயிலிருந்து புறப்படும் வசனமும் இருக்கும்; அது வெறுமையாய் என்னிடத்திற்குத் திரும்பாமல், அது நான் விரும்புகிறதைச்செய்து, நான் அதை அனுப்பின காரியமாகும்படி வாய்க்கும்.” (ஏசாயா 55:11)

Link in English: The Word of God Shall Not Return Void

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*