இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“உன்னை ஆசீர்வதித்து, உன் பேரைப் பெருமைப்படுத்துவேன்; நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய். உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன், உன்னைச் சபிக்கிறவனைச் சபிப்பேன்;” (ஆதியாகமம் 12:1-3)

Link in English: http://facebook.com/uckgsa/videos/164909285597712/

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*