இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“இயேசு அவனை நோக்கி: நான் உனக்கு என்னசெய்ய வேண்டும் என்றிருக்கிறாய் என்றார்…” (மாற்கு 10:51)

Link in English: What Do You Want Me To Do For You?

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*