இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“நாங்கள் எப்பக்கத்திலும் நெருக்கப்பட்டும் ஒடுங்கிப்போகிறதில்லை; கலக்கமடைந்தும் மனமுறிவடைகிறதில்லை; துன்பப்படுத்தப்பட்டும் கைவிடப்படுகிறதில்லை; கீழே தள்ளப்பட்டும் மடிந்துபோகிறதில்லை.” (2 கொரிந்தியர் 4:8-9)

Link in English: What Has Been Your Faith?

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*