இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“அதற்கு ஏசா: என் சகோதரனே, எனக்குப் போதுமானது உண்டு; உன்னுடையது உனக்கு இருக்கட்டும் என்றான்.” (ஆதியாகமம் 33:8-11)

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*