இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“அன்றியும், அவர் என்னை நோக்கி: ஆயிற்று, நான் அல்பாவும் ஒமெகாவும், ஆதியும் அந்தமுமாயிருக்கிறேன். தாகமாயிருக்கிறவனுக்கு நான் ஜீவத்தண்ணீரூற்றில் இலவசமாய்க் கொடுப்பேன்.” (வெளி 21:6)

Link in English: Where Will Your Soul Go?

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*