இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருந்தால், நீங்கள் மாம்சத்துக்குட்பட்டவர்களாயிராமல் ஆவிக்குட்பட்டவர்களாயிருப்பீர்கள். கிறிஸ்துவின் ஆவியில்லாதவன் அவருடையவனல்ல.” (ரோமர் 8:9)

Link in English: Without The Holy Spirit It Is Impossible To Overcome

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*