இன்றைய எங்கள் தியானித்தலைப் பாருங்கள்…

“நீங்கள் என்னைத் தேடுவீர்கள், ஆனாலும் என்னைக் காணமாட்டீர்கள் என்றும், நான் இருக்கும் இடத்துக்கு நீங்கள் வரக்கூடாதென்றும், இவர் சொன்ன வார்த்தையின் கருத்து என்னவென்று தங்களுக்குள்ளே சொல்லிக்கொண்டார்கள்.” (யோவான் 7:36)

Link in English: You Will Seek Me And Not Find Me

பிஷப் மசேதோ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*